គេហទំព័រ bingo ទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 • William Hill Bingo
  សម្រាប់មនុស្សថ្មី
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  25£ ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Sun Bingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Alderney

  50£ ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Vera&John
  5/5 5
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  MGA

  200% ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Zinger Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  64 និងបង្កើនបន្ថយសំបុត្រ bingo គិតថ្លៃ 10 18 T&C
  លេង
 • Queen Bee Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  64 សំបុត្រចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃនិងបង្កើនបន្ថយ bingo គិតថ្លៃ 10 18 T&C
  លេង
 • Costa Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  5/5 5
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  300% ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 30 18 T&C
  លេង
 • Chit Chat Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  2/5 2
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  300% ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Foxy Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  សម្រាប់មនុស្សថ្មី
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  40£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង
 • Bingofest
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  អាជ្ញាប័ណ្ណលេងល្បែង Curacao

  50€ ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ 18 T&C
  លេង
 • Dabber Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  105 សំបុត្រចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃនិងការបង្កើនបន្ថយដោយឥតគិត 10 18 T&C
  លេង
 • Sky Bingo
  សម្រាប់មនុស្សថ្មី
  5/5 5
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Alderney

  40£ ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយសេរី 100 18 T&C
  លេង
 • Buzz Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  សម្រាប់មនុស្សថ្មី
  5/5 5
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  30£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង
 • Fever Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Alderney

  500 បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 18 T&C
  លេង
 • Dove Bingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  500 បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 18 T&C
  លេង
 • Candy Shop Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  200% ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Heart Bingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  50£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង
 • Loony Bingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  300% ប្រាក់រង្វាន់លើកដំបូង 18 T&C
  លេង
 • Lucky Ladies Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  300% ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង
 • Sparkly Bingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  120 សំបុត្រ bingo 18 T&C
  លេង
 • Velvet Bingo
  2/5 2
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  40£ ប្រាក់រង្វាន់ 18 T&C
  លេង
 • Wink Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  200% ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង
 • Galabingo
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  50£ Bingo ដោយឥតគិតថ្លៃ 18 T&C
  លេង
 • Gravy Train Bingo
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  Gibraltar

  180 បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 18 T&C
  លេង
 • Nutty Bingo
  គ្មានការភ្នាល់
  3/5 3
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  20£ ប្រាក់រង្វាន់ 20 បង្កើនបន្ថយ & 18 T&C
  លេង
 • Tombola Bingo
  សម្រាប់មនុស្សថ្មី
  4/5 4
  ភាសា ភាសា
  English

  ភាសាខ្មែរ

  អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

  UKGC

  50£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍ 18 T&C
  លេង

ជម្រើសរបស់អ្នកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា

William Hill Bingo

25£ ប្រាក់រង្វាន់

លេង

Sun Bingo

50£ ប្រាក់រង្វាន់

លេង

Vera&John

200% ប្រាក់រង្វាន់

លេង

Zinger Bingo

64 និងបង្កើនបន្ថយសំបុត្រ bingo គិតថ្លៃ 10

លេង

Queen Bee Bingo

64 សំបុត្រចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃនិងបង្កើនបន្ថយ bingo គិតថ្លៃ 10

លេង

Costa Bingo

300% ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 30

លេង

Chit Chat Bingo

300% ប្រាក់រង្វាន់

លេង

Foxy Bingo

40£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

លេង

គេហទំព័រ bingo ឆ្នាំ ដមនើររបមចើងក្នា 2023

សូមស្វាគមន៍នៅលើទំព័របញ្ជីគេហទំព័រ bingo ល្អបំផុត, បានបង្កើតឡើងដោយ Bingo77cambodia.com ។ ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងរកឃើញការជ្រើសរើសនៃក្រុមហ៊ុនម៉ាក bingo ជំនិតសម្រាប់កីឡាករខ្មែរ។ ប្រៀបធៀបប្រាក់រង្វាន់ bingo ជ្រើសជម្រើសល្អបំផុតនិងបន្តទៅលេងហ្គេម bingo អនឡាញ។

គេហទំព័រល្អបំផុតសម្រាប់លេងល្បែងប៊ីងហ្គោ

William Hill Bingo

សម្រាប់មនុស្សថ្មី
25£

ប្រាក់រង្វាន់

7.1/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Sun Bingo

50£

ប្រាក់រង្វាន់

7.7/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Vera&John

200%

ប្រាក់រង្វាន់

9.9/10

តំបន់បណ្តាញ

18+. T&C បានអនុវត្ត

សូមសាកល្បងការប្រកួតមួយចំនួនដោយឥតគិតថ្លៃ

 • 75Bingo

  75Bingo

  លេង
faq
 • តើBingoលេងយ៉ាងដូចម្តេច?

  Bingoជាល្បែងពឹងលើសំណាង។​ អ្នកចាត់ចែង​(ហៅថា "caller")​ នឹងចាប់លេខដោយចៃដន្យ។​ អ្នកលេងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខដែលគេចាប់បាន​ជាមួយនឹងលេខដែលមាននៅក្នុងកាត៥x៥ដែលពួកគេមានក្នុងដៃ។ បើលេខទាំងនោះមាននៅក្នុងកាតរបស់គេមួយជួរ គេត្រូវស្រែកថា"Bingo!"។ បច្ចុប្បន្នយើងក៏អាចលេងBingoអនឡាញនៅលើវេបសាយBingoជាច្រើនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 • តើកម្មវិធីBingoមួយណាដែលល្អជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

  អ្នកអាចលេងល្បែងBingo​ដោយបង់ប្រាក់ ឬមិនគិតប្រាក់។ ក្រោយមកអ្នកអាចជ្រើសរើសនិងទាញយកកម្មវិធីជាមួយការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ។​ កំពូលកម្មវិធីBingoទាំង៥សម្រាប់Androidរួមមាន​Bingo Gem Rush, Super Bingo HD, Bingo Blitz, Lucky Bingo និង Bingo Heaven. កំពូលកម្មវិធីBingoទាំង៥សម្រាប់ iOS គឺ Robin Hood Bingo, Moon Bingo, Ted Bingo, Sugar Bingo និង Polo Bingo។

 • តើមានល្បែងBingoមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

  Bingoកាតមាន២ប្រភេទ។​ កាត៥x៥ សម្រាប់លេងBingo ដែលមានបាល់៧៥គ្រាប់ និង កាត៩x៣ សម្រាប់លេង "Housie" Bingo រឺ​Bingo ដែលមានបាល់៩០គ្រាប់។ ប៉ុន្តែនៅមានប្រភេទល្បែងBingoជាច្រើនទៀត។ ដូច្នេះអ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីការលេង​Bingo U-Pick Them (ដូចជាឆ្នោត), Bingo Bonanza (ជាមួយការចាប់លេខចំនួន៤៣), Stallion Race Bingo (ជាមួយលេខពី១ដល់១៥ និងអាចលេងបានដល់១៥នាក់), Passing Bingo (អ្នកលេងសល់ចុងក្រោយគេជាអ្នកឈ្នះ), 30 Ball Bingo (មានបាល់៣០គ្រាប់) និង Coverall Bingo (ដូចជាស្លុត)។. អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសពីភាពចម្រុះនេះ ជាវេបសាយភាសាខ្មែរ និងលេងដោយឥតគិតលុយ រឺដោយមានលុយពិត។

 • តើវាមានសុវត្ថិភាពទេចំពោះការលេងBingoអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

  Bingoអនឡាញមានសុវត្ថិភាពពេលលេញ​ និងវាជាការកំសាន្តបើសិនអ្នកលេងធ្វើតាមច្បាប់សាមញ្ញមួយចំនួននេះ។​ ពិនិត្យមើលថាតើវេបសាយBingoនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬអត់​ និងប្រាកដថាវាអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​​ ហើយដើម្បីចៀសវាងការខាតបង់ប្រាក់ យើងណែនាំអោយអ្នកលេងគួរតែពិនិត្យមើលលក្ខខ័ណ្ឌនៃការដកប្រាក់រង្វាន់​និងការទទួលបានប្រាក់នៅតាមវេបសាយនីមួយៗអោយបានច្បាស់លាស់។

ណែនាំដោយ Bingo77